Termes i condicions

Condicions d’ús

 1. Identitat del titular de la pàgina web
 2. En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l’informem que el titular del domini de la biblioteca de continguts audiovisuals digitals eBiblioCat correspon al Servei de Biblioteques del Departament de Cultura, Plaça Salvador Seguí, 1-9 08001 Barcelona amb NIF. S-0811001-G. Per a qualsevol consulta, pot dirigir-se a l’adreça de correu electrònic e-biblio.cultura@gencat.cat.

 3. Ús correcte del lloc web
 4. Les condicions generals d’ús, detallades en aquest document, regulen les relacions entre qualsevol persona que utilitzi el lloc web http://ebibliocat.efilm.info/, que d’ara endavant serà designat com a “usuari”, i el servei eBiblioCat. Cada ús del lloc web està regulat per les condicions generals aplicables en la data del préstec i hauran de ser acceptades per l’usuari després d’haver-les llegit. Puntualment, eBiblioCat pot veure’s obligat a modificar algunes de les disposicions de les seves condicions generals, per la qual cosa és necessari tornar-les a llegir abans de cada visita a eBiblioCat.

  L’accés a eBiblioCat per part dels usuaris és lliure i gratuït. Per accedir als continguts, l’usuari únicament haurà de disposar del carnet d’una biblioteca integrada en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya i acceptar les condicions de servei. Per realitzar el visionat dels audiovisuals, l’usuari només ha d’escollir l’audiovisual i sol·licitar-ne l’accés.

  L’usuari és obligat a utilitzar els continguts de eBiblioCat de conformitat amb el previst a la llei, els bons costums i l’ordre públic. Igualment, l’usuari s’obliga a no utilitzar els serveis subministrats per eBiblioCat amb finalitats o efectes il·lícits o contraris a la llei o lesius pels interessos o drets de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar o deteriorar eBiblioCat o impedir un normal gaudiment del lloc web per part dels altres usuaris.

  D’igual manera, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin a eBiblioCat. L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls Active X o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que provoquin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics d’eBiblioCat o de tercers.

  L'ús del portal suposa la plena acceptació de tots els termes i condicions que aquí el regulen. Per això, vostè, l'usuari, manifesta que els accepta en la seva totalitat. Si l'usuari decideix rebutjar les condicions d'ús del portal, les condicions particulars dels serveis, no podrà accedir ni usar els serveis i continguts del portal.

  eBiblioCat es reserva el dret de modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense notificació prèvia aquest Avís Legal. L’usuari quedarà obligat automàticament per l’Avís Legal que es trobi vigent en el moment en què accedeixi a eBiblioCat, raó per la qual haurà de llegir periòdicament aquest Avís Legal. eBiblioCat es reserva la facultat de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del portal, inclosos els continguts i/o serveis que l'integren.

  El Servei de Biblioteques del Departament de Cultura podrà bloquejar l'accés als continguts o la prestació dels serveis a aquells usuaris que incompleixin qualsevol dels termes establerts en aquestes condicions.

 5. Acceptació de les condicions d’ús
 6. El present Avís Legal té per objecte regular l’accés, navegació i ús d’eBiblioCat, que posa a disposició del públic, així com totes les responsabilitats derivades de l’ús del seu contingut. L’accés o l’ús d’eBiblioCat per un tercer li atribueix la condició d’usuari i suposen l’acceptació plena per part d’aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen en aquest Avís Legal.

  Abans d’utilitzar els serveis d’eBiblioCat l’usuari haurà de llegir atentament les condicions particulars corresponents creades amb aquesta finalitat. L’ús d’aquests serveis específics implica l’acceptació de les condicions particulars que els regulen en la versió publicada per eBiblioCat en el moment en què es produeixi aquest ús.

 7. Política sobre les dades personals
 8. A efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com en el R.D. 1720/2007 del 21 de desembre pel qual s’aprova el reglament que es desenvolupa a la L.O. 15/1999, s’informa als usuaris que les dades personals obtingudes a eBiblioCat seran recollides, i s’obliga a tractar aquestes dades de manera confidencial i de conformitat amb el contingut del text legal esmentat anteriorment, amb l’única finalitat de realitzar la prestació del servei i el lliurament del producte. Aquestes dades s’incorporaran al fitxer de dades de caràcter personal corresponent, creat per i sota la responsabilitat d’eBiblioCat.

  En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, els clients i usuaris d’eBiblioCat poden exercitar en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals, comunicant-ho per escrit al Servei de Biblioteques, Plaça Salvador Seguí, 1-9, 08001 Barcelona o bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça e-biblio.cultura@gencat.cat, on indicaran únicament el número d’usuari i el correu electrònic.

  Amb la finalitat de desenvolupar i oferir nous continguts o serveis que s'ajustin millor a les preferències dels usuaris, eBiblioCat utilitzarà instruments o mecanismes tecnològics que permetin l'obtenció de dades estadístiques dels usos realitzats. La informació obtinguda a través d'aquests mecanismes no s'associarà mai a cap usuari determinat.

 9. Règim de responsabilitat
 10. Responsabilitat per l’ús d’eBiblioCat

  L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar l’ús d’eBiblioCat, i els gestors del servei queden completament exonerats de qualsevol tipus de responsabilitat que es pugui derivar de les accions dutes a terme per l’usuari.

  L’usuari és l’únic responsable en cas de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra eBiblioCat, basades en l’ús realitzat per l’usuari d’eBiblioCat. En aquest cas, l’usuari es farà responsable dels costos, despeses i indemnitzacions que siguin imputats amb motiu de les reclamacions o accions legals detallades anteriorment.

  Responsabilitat pel funcionament de la Web

  eBiblioCat no es fa responsable de les interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies telefòniques o desconnexions que pugui patir el sistema electrònic, motivat per causes alienes a la voluntat d’eBiblioCat.

  Igualment, eBiblioCat declina qualsevol responsabilitat que es pugui derivar del retard o bloqueig en el funcionament d’eBiblioCat, causat per deficiències o sobrecàrrega a les línies telefòniques o d’Internet, així com danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes.

  eBiblioCat podrà suspendre temporalment i sense avís previ, l’accessibilitat a eBiblioCat amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

  Responsabilitats pels enllaços

  Els enllaços presents a http://ebibliocat.efilm.info/ i a eBiblioCat poden reenviar l’usuari a altres llocs web gestionats per tercers. En aquest cas, el Servei de Biblioteques del Departament de Cultura no es fa responsable de la informació que es trobi fora d’eBiblioCat, ja que la funció d’aquests enllaços que apareixen és únicament la d’informar l’usuari de l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret.

  El Servei de Biblioteques del Departament de Cultura no es farà responsable del funcionament d’aquests enllaços, ni del contingut dels mateixos ni dels perjudicis que l’usuari podria patir per la visita a aquests enllaços.

 11. Propietat intel·lectual i industrial
 12. Tots els continguts d’eBiblioCat, a no ser que s’indiqui el contrari, són de titularitat exclusiva del seu corresponent proveïdor i el servei ha rebut l’autorització expressa per oferir aquests continguts en nom seu, amb caràcter enunciatiu i en cap cas limitador, el disseny gràfic, codi font, logotips, textos, gràfics, il·lustracions o fotografies.

  La visita a eBiblioCat no implica en cap cas la concessió de cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a favor de l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb les biblioteques i els serveis que ofereixen.

  Per això, l’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procés de la totalitat o una part dels continguts d’eBiblioCat constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del titular de la web o del titular dels continguts.

  eBiblioCat garanteix que pot proporcionar llicències d’ús dels productes oferts, garantint igualment que les seves plataformes d’Internet estan tècnicament preparades per a aquesta finalitat.

 13. Legislació aplicable i competència jurisdiccional
 14. En cas de qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació d’aquest Avís legal, els jutjats i tribunals que, en el seu cas, coneguin aquest assumpte, seran els que disposin la normativa legal aplicable a la matèria de jurisdicció competent, a la qual s’atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc de compliment de l’obligació o al del domicili de l’usuari.

  Aquestes condicions generals i particulars pels usuaris d’eBiblioCat es regeixen per les disposicions legals espanyoles. Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir d’aquestes es dirimirà enfront de la jurisdicció dels tribunals espanyols.